Concurs pentru finanțarea proiectelor de infrastructură socială la Roșia Montană

În data de 2 octombrie, GAL „Drumul Iancului” a publicat pe pagina de internet proprie un apel pentru depunerea de proiecte care să se subsumeze Măsurii 1/6B Infrastructura Socială din Strategia de dezvoltare locală, în vederea acordării de finanțări nerambursabile. Roșia Montană face parte din GAL „Drumul Iancului”. Pot solicita finanțare, atât autoritățile publice locale, cât și ONG-urile. Data limită de depunere a proiectelor este 14 noiembrie a.c.

Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a GAL, Măsura 1/6B este menită a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viața și la accesul la servicii sociale de bază pentru grupurile minoritare și vulnerabile. Măsura vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea a noi locuri de muncă prin înființarea centrelor comunitare multifuncționale. Măsura are ca obiective specifice îmbunătățirea echipării teritoriale cu dotări edilitare în vederea dezvoltării de centre suport pentru copii și tineri, facilitarea incluziunii copiilor și tinerilor din comunități minoritare, dezvoltare personală a copiilor și tinerilor din comunitățile minoritare, reducerea abandonului școlar.

Strategia, în baza căreia are loc apelul de proiecte, exemplifică tipurile de servicii care pot fi asigurate de proiectele care urmează să fie finanțate: servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară; servicii educationale cu scopul reducerii abandonului școlar, servicii vocaționale cu scopul dezvoltării abilităților practice și meșteșugărești pentru elevi și tineri, servicii auxiliare cu caracter administrativ.

Anunțul de concurs prezintă cerințe speciale pentru unele categorii de proiecte care pot câștiga finanțare, pentru investițiile în infrastructura de broadband, investițiile în infrastructura agricolă, investițiile în infrastructura silvică, investițiile asupra obiectivelor de patrimoniu (conform avizului emis de către Ministerul Culturii și Identității Naționale sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia sau certificatului emis de Institutul Național al Patrimoniului) și achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice.

Documentele obligatorii pe care solicitanții finanțării trebuie să le depună sunt Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrările de Intervenții, certificatul de urbanism, inventarul public al bunurilor ce aparțin domeniului public sau avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, avizul de conformitate al Operatorului Regional, HCL/Hotărârea AGA a ONG-ului pentru implementarea proiectului etc.

Contribuția publică totală pentru acest apel de proiecte este de 110.000 euro. Suma maxima nerambursabilă pentru un proiect poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000 euro, iar aceasta poate acoperi până la 100% din cheltuielile din proiect, în funcție de anumite condiții.

Detalii referitoare la accesarea, derularea măsurii precum și informații referitoare la derulare sesiunii de finanțare se pot obține la sediul GAL „Drumul Iancului” din com. Avram Iancu, str. Principală nr. 169, Județul Alba, luni-vineri, 09:30-15:30, la telefon 0740389848 sau e-mail drumuliancului@gmail.com. Depunerea proiectelor se face la sediul GAL „Drumul Iancului” după același program de lucru, până la data limită.

Cadrul de finanțare al apelului de proiecte (link-uri externe)
Strategia de dezvoltare locală
Apel de selecție detaliu – 1/6B Sesiunea 1 – 2019 – publicat pe 2 octombrie 2019
Apel de selecție scurt – 1/6B Sesiunea 1 – 2019
Vezi documentele necesare