Proiect: Neplata redevenței duce la pierderea concesiunii

Ministerul Economiei a publicat proiectul de Lege pentru reglementarea sistemului de redevenţe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere şi hidrominerale, acesta intrând în dezbatere publică în perioada următoare. Evident, această lege ar avea efect inclusiv asupra exploatărilor de zăcăminte aurifere.

Proiectul definește redevența ca fiind suma de bani datorată de titular, bugetului de stat, pentru concesionarea/exploatarea bunurilor din domeniul public al statului.

Astfel, pentru exploatarea de zăcăminte aurifere, proiectul ministerului prevede o creștere de un procent, de la 4% cât este prevăzut de actuala lege a minelor, la 5% din valoarea producţiei miniere, funcţie de unitatea de produs  minier şi valoarea unitară aferentă acestuia, pentru minereuri feroase, neferoase, de aluminiu şi roci aluminifere, radioactive, pământuri rare şi disperse, pietre preţioase şi semipreţioase, produse reziduale miniere, roci bituminoase,  nămoluri și turbe terapeutice.

Ca noutăți, proiect arată că redevențele miniere sunt plătibile lunar, cu scadenţă  la data de 25 a lunii următoare, la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit in prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Raportările privind redevenţele miniere vor fi realizate lunar.

Totuși, titularii concesiunilor/licențelor/acordurilor aflate în vigoare la data prezentei legi rămân supuşi plăţii redevenţelor astfel cum sunt reglementate prin contractele încheiate, pe toată durata acestora, cu excepţia adoptării unor reglementări mai favorabile titularilor sau obligatorii Uniunii Europene. Titularii concesiunilor încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuşi plăţii redevenţelor astfel cum vor fi reglementate prin contractele încheiate, pe toată durata acestora, cu excepţia adoptării unor reglementări mai favorabile titularilor sau obligatorii Uniunii Europene. La prelungirea duratei contractelor de concesiune autoritatea competentă va aplica cotele de redevență aflate în vigoare la data semnării actelor adiționale.

De această data, legiuitorul aduce și obligații de plată și sancțiuni pentru titularii concesiunilor. Astfel, redevența este datorată de titulari aferent perioadei de referinţă începând cu data convenită în contractul de concesiune şi este plătibilă lunar, cu scadenţă la data de 25 a lunii următoare. Pentru neplata în termen, se datorează majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei fiscale în vigoare.

Cea mai gravă sancțiune vine pentru titularii care nu achită în termen de 6 luni de la data scadentă sumele datorate statului – în acest caz autoritatea competentă, respectiv Agenția Națională pentru Resurse Minerale este obligată să rezilieze de îndată concesiunea.

Ministerul Economiei arată, în expunerea de motive că era necesară simplificarea legislaţiei și “restrângerii într-un cadru legal unitar, ușor de actualizat, construit să asigure contribuţii juste a operatorilor din domeniul exploatării resurselor minerale, petroliere și hidrominerale la efortul general de dezvoltare a ţării și asigurării stabilităţii financiare a economiei, corespunzător importanţei şi caracterului neregenerabil al acestor bogății natural”.

Potrivit proiectului, punerea în valoare a resursele minerale, petroliere şi hidrominerale se face inclusiv prin activităţi miniere de exploatare (inclusiv experimentală), care conduc la obligaţia titularilor de licenţe/permise la plata către bugetul de stat a unei redevenţe miniere.

Importanţa deosebită a sectoarelor petrolier şi minier pentru economia României determină reevaluarea aportului acestora la bugetul de stat.

Legiuitorul susține că proiectul era necesar pentru simplificarea și restrângerea sub un cadru unitar a legislației, precum și separarea legislației pe tipuri de resurse, respectiv minerale, hidrominerale şi petroliere.

Cât privește impactul socio-economic al proiectului de act normativ, în expunerea de motive se arată că impactul va fi pozitiv. Proiectul sau expunerea de motive nu conțin nicio cifră care să demonstreze acest lucru.

Finalizarea proiectului legii redecențelor a fost amânată de mai multe ori din 2014 încoace, de când vechea lege trebuia înlocuită, mai ales pentru că era necesară reglementarea exploatărilor petroliere din Marea Neagră.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicării (23 Oct 2017) la adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro.
Foto: Cariera de la Roșia Poieni, Sursa foto: mediafax.ro