Active Citizens Fund România lansează opt apeluri de finanțare de proiecte dedicate ONG-urilor

La sfârșitul lunii decembrie 2019 au fost lansate opt apeluri de finanțare de proiecte dedicate ONG-urilor prin programul Active Citizens Fund. Prin program se acordă o atenţie specială unor domeniilor: mediu și schimbări climatice, egalitate de gen și violență bazată pe gen, combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor, precum și creşterea capacităţii şi incluziunea romilor.

Bugetul total al celor 8 apeluri este de 26.493.800€. Finanțarea proiectelor se va acorda sub formă de finanţare nerambursabilă, în urma unui proces de selecţie. În cadrul programului sunt disponibile mai multe tipuri de finanțări nerambursabile, cu valori cuprinse între 5.000 şi 250.000 Euro. Rata de finanțare poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Apelurile deschise acoperă o arie largă de domenii și activități.
Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite
Obiectiv: stimularea implicării civice în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite
Apel #2 – Educaţie şi implicare civică
Obiectiv: creșterea nivelului educației pentru drepturile civice şi drepturile omului și acordarea de sprijin în exercitarea/consolidarea drepturilor lor
Apel #3 – Activism civic și advocacy
Obiectiv: sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central
Apel #4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal
Obiectiv: creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite
Apel #5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal
Obiectiv: susținerea ONG-urilor pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen
Apel #6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite
Obiectiv: creşterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților interetnice și contribuția la incluziunea lor socială
Apel #7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile
Obiectiv: susţinerea de acţiuni de advocacy la nivel local/naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi creașterea capacității grupurilor vulnerabile
Apel #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Obiectiv: contribuția la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și îmbunătățirea situația populaţiei de etnie romă

Pentru a ușura selectarea celui mai potrivit apel, Operatorul de Fond a realizat o hartă a apelurilor, disponibilă la www.activecitizensfund.ro/harta-apelurilor.

Urmărind harta aflăm că, atât ONG-urilor mici care doresc să „susțină protecția mediului/să contribuie la combaterea schimbărilor climatice”, cât și ONG-urilor mari care doresc să „răspundă rapid unei situaţii care solicită acţiune imediată şi care este strâns legată de agenda publică în domeniul democraţiei, bunei guvernări, protecţiei mediului şi combaterii schimbărilor climatice şi/sau afectează sectorul ONG” este probabil să li se potrivească apelurile 1-3. Notăm că, prin structura bugetului apelurilor 1 și 3, o parte semnificativă a fondurilor au ca destinație specială tematica protecției mediului și schimbărilor climatice, sub rezerva că această tematică este sprijinită prin programul Active Citizens Fund doar ca parte a măsurilor de promovare a participării civice, de advocacy, inovare socială și cetățenie activă.

Apelurile oferă o gamă variată de acțiuni eligibile spre finanțare. Spre exemplu, prin apelul 1 pot să fie finanțate: îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice, organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice, inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări participative privind probleme legate de protecția mediului/ schimbărilor climatice, litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor, litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/ schimbărilor climatice.

Procesul de depunere a solicitărilor de finanțare se va deschide în data de 9 ianuarie 2020. Există diferite termene limită pentru aplicare, în funcție de fiecare apel, cel mai apropiat dintre acestea fiind 11 martie 2020.

Active Citizens Fund este un program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale care se desfășoară în România între 2019-2024. Obiectivul general al programului este acela de a consolida societatea civilă şi cetăţenia activă şi de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile. Programul urmărește consolidarea relaţiilor bilaterale cu organizaţii din statele donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Valoare totală a programului este de 46.000.000 €.

Detalii suplimentare despre fiecare apel, precum și despre program sunt disponibile pe pagina web www.activecitizensfund.ro/apeluri.